Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

baletní terminologie O-R

Terminologie O - R

Osa - Pomyslná čára procházející vaším tělem, která vám v každé póze pomáhá držet rovnováhu.


Otočka - Pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech.


Ouvert (uvert)- Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.


Par terre (partér) - Na zemi. Například v rond de Jambe parterre.


Pas (pa) - Krok. Například pas de chat.

Pas allé (pa alé) - Chůze.


Pas de bourée (pa deburé)- Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.


Pas de chat - Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.

Pas coupé (pa kupé) - Odraz z jedné dolní končetiny s dopadem na druhou.


Pas couru - Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.


Pas de deux (padedé)- Tanec pro dvojici.

Pas de deux, grand (gránd padedé)-V klasických baletech jako např. Labutí jezero, Don Quijote, Spící krasavice atd. je grand pas de deux vrcholnou částí baletu, jakousi tečkou, ve které se předvedou oba představitelé hlavních rolí. Grand pas de deux se skládá z několika částí: entré (ántré) - nástup, adagio (adádžo), sólová variace tanečníka, sólová variace tanečnice a coda (koda), kde spolu opět tančí oba dva a většinou předvádějí náročné a efektní skoky, otáčky a virtuózní krokové kombinace.

Pas de quatre (pa de katr) - Krok pro čtyři, tanec čtyř tanečníků/tanečnic. Nejznámější je asi Grand pas de quatre od Cesare Pugniho pro nejslavnější baleríny romantismu Marii Taglioni, Carlottu Grisi, Fanny Cerito a Lucile Grahn. Další známé pas de quatre je tanec Malých labutí z II. dějství baletu Labutí jezero.

Pas de trois (pa de trua) - Krok pro tři, tanec tří tanečníků, např. pas de trois z Louskáčka.

Pas de valse - Valčíkový krok.


Pas glisade - Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.

Passé (pasé) - Míjet, přecházet, převádět. Pohyb kročné nohy, která stojnou při provádění cviku míjí buď horizontálně nebo verikálně, či nohu převádíme z jedné polohy do druhé.

Pas seul (pa sél) - Sólo.


Penché - Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.


Petit - Malý. Například petit battement.


Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.


Petit battement - Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou.


Petit échappée - Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.


Pied - Chodidlo.

Pied a demi - Chodidlo je na pološpičce.

Pied a pointe - Na špičce.

Pied a quart - Pata je lehce cvednutá ze země. Nízká pološpička.

Pied a terre - Celé chodidlo je na zemi.

Piqué (piké) - Označení pro polohu, kdy je kročná noha v pozici pointe tendue, tj. propnutá a dotýká se podlahy špičkou. V některých školách se tato poloha nazývá  soulevé.


Pirueta - Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.V klasickém tanci se piruety (pirouettes) dělí na malé (petites) a velké (grands). Piruety, při kterých kročná dolní končetina zaujímá při točení polohu sur le cou-de-pied, se nazývají malé. Piruety, které se dělají v póze s kročnou dolní končetinou zdviženou na 90°, se nazývají velké.

Pistolet (pistole) - Jiný název pro ailes de pigeon.

Place, sur (sur plas) - Na místě.


Plié - Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.


Port de bras - Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.


Pointe tendue - Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.


Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.

Port de bras (pór de brá) - Vedení horních končetin podle principů klasického tance s koordinací pohybu hlavy, trupu a nohou. Vyučovací praxe používá šest pevně určených forem port de bras.

Porté, portée (porté) - Vedení nohy z polohy do polohy (o čtvrt nebo o půl kruh)

Porteur (portér) - Výraz pocházející z druhé poloviny 19. století. Jedná se o muže, který v baletním představení netančil, pouze tanečnici přidržoval v nerůznějších pózách, či zvedal.


Pose - Póza nebo pozice klasického baletu.


Préparation - Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.


Principal - Hlavní tanečník souboru.


Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.

Relevér - Zvedat.

Remontant, en - S postupem vzad. Výraz z francouzské školy, kdy se jedná o kroky směřující od diváka do zadní části jeviště. Opakem je  en descendant.

Renversé, renversée (ranverzé) - Záklon v otáčce.

Répétition (repetision) - Zkouška.

Répétition génerale(repetision ženerál) - Generální zkouška. Výraz používaný francouzskou školou pro generální zkoušku v divadle s kostýmy, rekvizitami s přizváním tisku i obecenstva.


Retiré - Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.


Révérence (reverans)- Úklona. Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.

Réverance, grand (grán reverans) - Velká úklona.


Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.


Rond de jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.


DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one