Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

baletní terminologie A-C

Terminologie A - C

Abaisser (abasé) - Spustit, klesnout. Znamená to, že po té, co stojíme na špičce nebo pološpičce, se opět postavíme na celé chodidlo.

Abstraktní balet – Balet bez děje. Čistě taneční kompozice.

Adagio (adádžo) - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby. V tanci to znamená:

             1) Několik cvičení jdoucích za sebou a skládajících se z pomalých a graciézních pohybů, které mohou být jednoduché či velmi komplikované, ale v každém případě musí jejich provedení budit zdání naprosté lehkosti. Tato cvičení rozvíjejí sílu, smysl pro linii pohybu, rovnováhu a překrásné držení těla, které tanečníkovi umožňuje tančit s grácií.

             2) Část klasického pas de deux, ve kterém tanečnice za asistence svého tanečního partnera předvádí pomalé pohyby a enlevemnts. Prezentuje zde svou grácii, rovnováhu, pirouettes, arabesky a tak dále a krokové kombinace, které by bez asistence partnera předvádět nemohla.

Á deux bras (a dö bra) - Označení pózy, při které jsou obě ruce předpaženy nebo vzpaženy. Např. arabesque á deux bras, attitude á deux bras.

Ailes de pigeon (aj d piňo) – Holubí křídla. Jedná se o skok, ve kterém tanečník provádí cabriole s trojím překřížením nohou. Po té tanečník dopadne na nohu, ze které se odrazil a druhou nohu nechá naplou ve vzduchu. Tento prvek se také nazývá „pistolet“.

Air, en l´ (anlér) – Ve vzduchu.

                              1) Prvek či pohyb, který se dělá ve vzduchu, např. rond de jambe en l´air.

                              2) Práce nohy po té, co byla otevřena do druhé či čtvrté pozice a terre a zvedá se do úrovně boků a výš.

Á la barre (a la bar) - U tyče. Označení pro cvičení s oporou, t,j, s přidržením se tyče.

Á l´arabesque (a larabesk) - Do arabesky. Znamená to, že pohyb je zakončen arabeskou.

Á la seconde (ala zgond) - Znamená do druhé pozice. Označení pro vysoké unožení ve druhé pozici en l´air.

Á l´attitude (alatytüd) - Do atytudy. Znamená, že pohyb je zakončen atitydou.

Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.Patří sem veškeré skoky.


Allongé (alonžé) – Protažení, roztažení. Např. protažené zápěstí, či celý prvek jako arabesque allongé.

Aplomb – Jistota, rovnováha, postoj. Tento výraz namená to, že tanečník či tanečnice má své tělo naprosto pod kontrolou a během pohybu vede své končetiny naprosto správně. Aplomb se získává v průběhu celého studia

Apotheosa (apotéza) - Závěrečný obraz baletu, který má oslavný ráz. Tanečníci a tanečnice se rozestaví kolem ústřední postavy, sochy, nebo nějakého symbolu.

Arabeska - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku. Podle toho, která noha je blíž obecenstvu, se rozlišují arabesky na: arabesque croisée (stojná noha blíž) a arabesque effacée, taktéž nazývaná arabesque ouverte (otevřená). Čelem na diváka se jmenuje arabesque de face.

Arqué (arké) – Výraz pro to, kdy tanečník stojí v první pozici, paty se dotýkají, ale mezi koleny vzniká mezera a to i přes to, že jsou kolena dopnutá. Tanečník má nohy do "o".

Arriére, en (anarjér)  - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.

Arrondi, arrondie (arondy) – Zakulacený, zaoblený. Nejčstější označení pro paže - bras arrondi, t.j. paže od ramene k prstům tvoří mírný oblouk.


Assemblé (asamblé) – Spojený, uzavřený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí. Tento prvek lze provést rovněž v otočení -  assemblé en tournant, s úderem nohy o nohu - assemblé battu či v řadě za sebou - assemblé de suite.

A terre (atér) - Na zemi. Označuje pózu či prvek, při kterém noha spočívá celým chodidlem na zemi nebo že noha při pohybu neopouští zem.


Attitude (atytüd) - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Tato póza byla vytvořena podle slavné sochy Merkura (Jean Bologne 1524-1608). Poprvé se objevila jako pirouette en attitude v roli Merkura v baletu Bakchanálie. Jejím jevištním tvůrcem byl Carlo Blasis.

Au milieu (ó miljö) - Uprostřed. Označení pro cviky bez opory, uprostřed cvičebního sálu.

Autour de la salle (otúr delasál) – Výraz z Cecchettiho metody, kolem sálu. Značí, že řada obrátek či kroků se provádí po obvodu jeviště.


Avant, en (anaván) - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

Balancé (balansé) – Houpavý krok, či kývavý pohyb rozvíjející lehkou a nenucenou koordinaci pohybů celého těla.

Balancoire, en (án balansoár) – Tento termín označuje část cvičení,kdy se provádí několik grand battements, kdy nohu plynule převádíme přes I. pozici do IV.pozice vpřed a vzad, tělo se při tom naklání do opačného směru, než je kročná noha.

Baletní mistr- Člověk v baletním souboru, který vede s tanečníky tréninky a opakuje s nimi nacvičený repertoár.

Baletoman/ka – Obdivovatel baletu, nadšený fanoušek. Tento výraz pochází z ruština, kde na počátku 19. století vzniknul.

Baletománie – Obdiv k baletnímu umění, nadšení pro balet. Toto slovo pochází z angličtiny, kdy jej  v roce 1934 poprvé ve své knize použil Arnold Haskell.

Ballabile (balábile) - "Schopný tance“. Výraz pochází z italského ballare, tanec. Jedná se o tance skupiny či sboru bez sólových výstupů.

Ballerina – Italský výraz pro tanečnici, používá se také pro označení sólistky souboru.

Ballerina assoluta, prima (primabalerina asoluta) – Italský výraz označujícíc naprosto dokonalou tanečnici, tu nejlepší z nejlepších. Např. v carském Rusku se tímto titulem mohly pyšnit pouze dvě baletky, a to Pierina Legnani a Mathilda Kšešinská.

Ballerina, prima (primabalerina) – Italský název pro první tanečnici. Tímto názvem se označuje první sólistka, vedoucí tanečnice souboru.

Ballet classique (balet klasik) – Klasický balet. Baletní styl vycházející z tradičních akademických principů.

Ballet d´action (balet daksion) – Balet s dějem, např. Spící krasavice, popelka, Romeo a Julie atd.

Ballet d´école (balet dékol) – Školní balet.


Ballon (balón) - Skok. Správně, pružně provedený skok. Je to zvláštní schopnost udržet se co možná nejdéle ve vzduchu a zachovat při tom předepsané držení těla, pózu. Tanečník, který má tuto schopnost, činí dojem, jako by se ve vzduchu vznášel a plynul a jeho skoky a odrazy jsou elastické a hladké.


Ballonné (baloné)- Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Ballotté (baloté) – Houpavý. Dobře provedé ballotté připomíná houpání na vlnách. Žádné zastavení, žádné zadržení pohybu. Takové ballotté je možné vidět např. v prvním jednání baletu Giselle.

Barre (bár) – Tyč.

Barre, a la (alabár) – U tyče, cviky prováděné s přidržováním se tyče.


Battement (batmá) - Uder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.

Battement fondu (batmá fondü) - Kročná noha nejprve přejde do polohy sur le cou-de-pied a stojná noha současně provede demi-plié. Kročná noha následovně přejde do polohy piqué a stojná noha se napne. Při návratu kročné nohy do polhy sur le cou-de-pied se stojná noha opět pokrčí.


Battement frappé (batmá frapé)- Energický pohyb kročnou nohou z sour le cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement frappé double (batmá frapé dubl) - Liší se od battemnet frappé tím, že noha před švihem do strany přejde vždy z polohy sur le cou-de-pied devant do polohy sour le cou-de-pied derriere nebo opačně.

Battement relevé  lent (batement rölevé lán) - Pomalé zvednání naplé nohy minimálně do výše 90° dopředu, stranou nebo vzad.

Battement soutenu (batmá sutenü) - Provádí se jako battement tendu s tím rozdílem, že současně s výsunem kročné nohy stojná noha provádí demi-plié.

Battement tendu (batmá tándy)- Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.


Battement tendu jeté (batmá tándy žeté)- Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.


Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.

Battu (baty) – Úder jedné nohy o druhou.

Bílý balet – Jakýkoliv balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglioni v roce 1830 pro balet Sylfidy.


Bras (bra)- Paže.

Brisé (brizé) – Skok z místa směrem za kročnou nohou a s dopadem současně na obě nohy, nebo s dopadem na jednu nohu a kročnou přikládáme sur le cou-de-pied devant nebo derriere podle druhu brisé.

Cabriole (kabriol) – Z italského capriola – kozí skok. Skok, který se dělá vpřed, vzad, na croisé, effacé, écarté, do arabesque, z páté pozice nebo nějakého přípravného kroku. Výskok se provádí na jedné noze a odrážející noha udeří o napjatou nohu volnou.

Cambré (kanbré) - Označení pro náklon trupu a hlavy do strany nebo vzad.

Contretemps (kontrtan) - Obecné označení pro neočekávaně, zdánlivě proti taktu provedený pohyb.

Corps - Tělo.

Corps de ballet - Baletní soubor.

Cou de pied, sur le (súr le kudepjé)- Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.


Coupé (kupé) - Malý, vazebný pohyb, umožňující začátek jiného kroku. Provádí se vpřed i vzad.

Couru, pas (pa kury) - Běh na špičkách nebo pološpičkách v paralelním postavení drobnými a rychlými krůčky vpřed nebo vzad.

Croisé (kroazé)- Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Croisé, en (ánkroa) - Do kříže = dopředu, stranou, vzad.


Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

 


DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one