Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

FOTOGRAFIE A DĚJE BALETŮ U-Z

VŠUDE SAMÁ ČERTOVINA (hudba Adolph Adam)

   Hlavními postavami jsou dva manželské páry: hrabě a hraběnka a čepičář Mazurki se svou ženou Mazurkou. Slepý houslista potrestá hraběnku tím, že jí zamění za Mazurku a opačně, čímž vznikly nejrůznější komické situace. Hraběnka je dotčena obhroublým jednáním čepičáře, hrabě je naopak nadšen a jeho služebnictvo udiveno vlídným chováním své paní.

VYUČOVACÍ HODINA (La lecon) – hudba Georges Delerue

Děj:

    Klavírní korepetitorka dělá v baletním sále pořádek, staví převrácené židle a dává je na místo. U dveří zazvoní zvonek a přichází mladá dívka na hodinu baletu. Klavíristka zvědavě se rozhlížející tanečnici odvádí do šatny. Dívka se vrací v cvičebním úboru, vstupuje baletní mistr, klavíristka zasedne k pianu a hodina baletu začíná.

    Cvičení u tyče je začátek a je ve formě dueta. Žačka cvičí dobře, Profesor je spokojen. Až dosud jde vše dobře. Když je cvičení u tyče ukončeno, baletní mistr vybídne dívku, aby si nazula špičkové střevíce. Klavíristka se tomu snaží zabránit, protože dobře ví, jak tohle skončí. Dívka se však vrací ve špičkách a lekce pokračuje.

    Cvičení je stále složitější a žákyně začíná mít potíže. Naříká, že jí bolí nohy a to Profesora popudí. Klavíristka se ho snaží uklidnit, ale ten jí rozezleně vyhodí ze dveří. Žádá, aby Žačka tančila na špičkách dál, i když má bolesti. Je čím dál tím víc rozzuřen a dívka ho v tanci sleduje, jak může nejlépe. Je takřka hypnotizována. Nakonec se baletní mistr přestane ovládat a zaškrtí jí.

    Profesor se nyní chová jako malý lítostivý kluk, který potřebuje pomoc. Klavíristka ho shovívavě napomíná za to, co udělal a slibuje mu pomoc. Oba vynášejí mrtvolu z baletního sálu. Klavíristka se vrací, dělá v sále pořádek, převrácené židle dává na místo, když tu náhle u dveří zazvoní zvonek…

The Lesson  - Izabela Sokolowska.jpg
The Lesson  - Izabela Sokolowska 04.jpg
The Lesson  - Izabela Sokolowska 03.jpg
The Lesson  - Izabela Sokolowska 01.jpg
 děj baletu  Z POHÁDKY DO POHÁDKY

1. DĚJSTVÍ

 Babička vypravuje

   Dětské hřiště na Petříně. Hrají si tu děti, kolem přecházejí typické pražské postavy, ruch se zvětšuje a dětí stále přibývá. Přichází babička s vnučkou, která tančí a hraje si spolu s ostatními dětmi. Po chvíli babička přivolává děti k sobě, otevírá pohádkovou knížku a začíná jim předčítat pohádky.

 Pohádka o princezně Zlatovlásce

    V královské zahradě pod hradem se pážata cvičí v šermu. Vybíhá princezna Zlatovláska a hraje si se zlatou kuličkou. Přicházejí lovci a dívky. Přemlouvají princezn, aby si s nimi hrála,  ale ta zná jen svou zlatou kuličku. Lovci svolávají loveckou družinu, zní fanfáry, přichází král a jeho hosté. Princové obklopují Zlatovlásku, ale ta se jen něžně přitulí k otci a stále tiskne svou kuličku k srdci.
    Král s družinou odchází na lov. Princezna se za nimi chvíli dívá, ale pak si dál pohazuje se svou kuličkou, která jí však nešťastnou náhodou spadne do studny. Z ní se vynoří žába a slíbí princezně, že jí zlatou kuličku vytáhne ven, ale jen za podmínky, že za to dostane od Zlatovlásky polibek. Princezna se chvíli zdráhá, ale touha po její nejmilejší hračce je větší než odpor k žábě, a tak souhlasí.
    Žába se ponoří a za okamžik je s kuličkou zpět. Zlatovlásce se příliš nechce žábu políbit, ale nakonec svému slibu dostojí. V tom okamžiku se z ohyzdné žáby stal krásný princ, kterého polibek vysvobodil ze zakletí. Princ vyznává Zlatovlásce lásku. Ta ale jeho slov příliš nedbá a dál si hraje se svou zlatou kuličkou. Pak jí ale kulička upadne na zem a rozbije se.
    Princ klesá před smutnou dívkou na kolena A tu si Zlatovláska uvědomuje, že i ona ho má ráda. Zvuk lesních rohů oznamuje návrat krále a jeho lovecké družiny. Zlatovláska mu představuje svého ženicha. Princ,který je syn vladaře sousedního království, vypoví o svém osudu králi a prosí ho o ruku Zlatovlásky. Král svoluje a žehná šťastným snoubencům.

2. DĚJSTVÍ

 Statečný krejčík v začarovaném zámku

   Mistr Jehlička zabloudí na své pouti světem do opuštěného starého hradu, v němž straší. Sotva vejde do hradební síně, dveře za ním zapadnou a na nilého krejčíka se sesypou čerti a různé příšery.Krejčík Jehlička si však brzy vzpomene, že má v kapse svěcenou křídu a udělá s ní kolem sebe kruh, do kterého čerti vniknout nemohou.
    Když se usadí v bezpečí uprostřed kruhu, zjeví se mu spoutaná Milena, majitelka tohoto hradu a žena rytíře Želislava. Prosí ho, aby vydržel na hradě až do rána, že tím se zlomí moc ďábla a ona i její choť budou vysvobozeni.
    Na podlaze podivně zazáří pytel. Krejčíkovi se chce spát, ale čerti na něj stále dorážejí. Ošklivé čarodějnice se promění ve svůdné krasavice a lákají ho z kruhu ven, ale Jehlička odolává. Náhle se otevřou dveře a vstupuje rytíř Želislav. Krejčík uchopí pytel a všichni čerti do něj naskáčou. Jehlička pytel rychle zaváže a hodí stranou. Rytíř Želislav mu vypravue, jak se z touhy po bohatství upsal dáblu a svou ženu, která mu v tom chtěla zabránit, dal uvěznit.
    Objevuje se i Milena a oba děkují Jehličkovi za záchranu. Statečný krejčík odmítá jejich díky, při tom náhodou zavadí o pytel, který se rozváže a z něhož se namísto čertů vysypou samé zlaťáky. Na pokyn ratíře Želislava si jich nabere, co unese a odchází.

3. DĚJSTVÍ

 Šípková Růženka

    Na nádvoří je živo, čeleď i dvořané pobíhají sem a tam, pážata se cvičí ve střelbě, mezitím se však podél paláce plíží k věži stařena. Pod pláštěm schovává přeslici. Na nádvoří vstupuje král s královnou, Růženka a několik dvořanů s šaškem. Růženka odběhne do zahrady, ostatní vcházejí do paláce, šašek žertuje s kuchtíky, děvčaty a učni.
    Růženka vstupuje do věže, kde jí stařena seznamuje s kolovrátkem. Růženka k němu usedá a v zápětí se píchne o vřeteno. Stařena se divoce zachechtá a zmizí, Růženka a spolu s ní všichni obyvatelé zámku znehybní a usnou. Život ustává, nádvoří zarůstá šípkovými keři.
    Duch času vládne nad zámkem. Vstupuje průvod dvanácti měsíců. Míjí rok za rokem, desetí za desetiletím, až mine celé století.
    Z dálky zní zvuk pastýřských píšťal, křoví se rozhrne a na nádvoří pronikne krásný princ. Prosekává se růžemi, až náhle spatří  Růženku, spící ve věži. Očarován jejím zjevem odhodí meč a holýma rukama se prodere růžemi až do věže. Tam se skloní nad spící krasavicí a políbí jí.
    V tom okamžiku zmizí růže a celý zámek se probudí z dlouhého spánku. Princ vede Růženku mezi rozradostnělý lid, který oslavuje svého zachránce. Král a královna vítají statečného zachránce a dávají mu Růženku za ženu.

4. DĚJSTVÍ

  Zvířátka a Petrovští

     V krásném lesním zákoutí dováději a tančí víly, fauni, mušky, voda, houby. Když pojednou někde na blízku zakokrhá kohout, vše se rozprchne. Přicházejí zvířátka. Vede je pyšný kohout, za ním cválá osel, sledovaný kočičkou. Jako poslední poskakuje pes. Náhle zazní výstřel. Zvířátka se polekají a skryjí se v houští.
   Z úkrytu vidí přicházet Petrovské, známé loupežníky. Petrovští přepadnou zbloudilého cizince a z radosti nad vydatnou kořistí se dají do tance. Zvířátka se k nim nepozorovaně přiblíží a za velikého křiku se na loupežníky vrhnou. Petrovští se náramně vylekají a rychle berou nohy na ramena. Zvířátka osvobodí cizince, vezmou ho mezi sebe a vesele odcházejí.

   Apoteóza

    Jeviště se opět proměnilo v petřínské hřiště z prvního dějství. Babička dovyprávěla poslední pohádku, sluníčko zapadá, je čas jít domů. Děti se loučí s babičkou a jen nerady odcházejí. Park se vylidnil, prochází tudy jen starý hlídač. Petřín se halí do neproniknutelné mlhy. Z ní se však vynoří postava Pohádky, kolem níž se sekupí všechny pohádkové postavy.

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

7.4. 1983, foto J. Svoboda

ZELENÝ STŮL (hudba Fritz Cohen)

1. obraz – Černí muži

    U zeleného stolu je shromážděno deset diplomatů a debatují. Ze společenského oděvu jim vyčnívají bílé manžety, což jejich trhané pohyby ještě zvýrazňuje. Na vrcholu diplomatické hádky každý vytáhne revolver a vystřelí do vzduchu. Válka začala.

    Postava Smrti prochází dalšími obrazy a vždy vítězí.

2. obraz – Rozloučení

     Muži se loučí před odchodem do války.

3. obraz – Bitva

     Vojáci se shromažďují kolem svého Vlajkonoše a bojují do posledního muže.

4. obraz – Padlí

    Prospěcháři a váleční zbohatlíci prohledávají a okrádají raněné a mrtvé bojovníky.

5. obraz – Partyzánka

    Bojuje se dál.

6. obraz – Nevěstinec

    Vojáci hledají v nevěstinci zapomenutí, změnu a zábavu.

7. obraz – Poslední

    Ti, kteří přežili, se vracejí zlomeni na těle i na duchu.

8. obraz

    Stejně jako na začátku černí muži u zeleného stolu rozmlouvají na mezinárodní konferenci o míru.

Fotografie jsou převzaty ze stránek Národního divadla.
Zlatovláska ND Praha6.jpg
Zlatovláska ND Praha5.jpg
Zlatovláska ND Praha4.jpg
Zlatovláska ND Praha3.jpg
Zlatovláska ND Praha2.jpg
Zlatovláska ND Praha.jpg
ZLATÝ VĚK

1. DĚJSTVÍ

1. obraz

   Na lidovou slavnost přichází Rita. Je zde i Boris, který s dalšími mladými rybáři hraje na slavnosti agitační představení. Rita a Boris se seznamují, nacházejí v sobě zalíbení, ona však mizí, aniž prozradí své jméno a Boris se jí vydává hledat.

2. obraz

   Hledání Rity zavede Borise do nepmanské restaurace Zlatý věk. Právě zde probíhá varietní představení, jemuž vévodí Mademoiselle Margot a Monsieur Jacques. Ke svému údivu poznává Boris v Mademoiselle Margot hledanou dívku. Radost ze vzájemného setkání neunikne pozornosti Monsieur Jacquesa.

3. obraz

   Tlupa banditů vedená Jacquesem/Jaškou, plánuje další akci. Ljuska svádí dva opilé nepmany a bandité je zbijí a okradou.

4. obraz

   Když se Jacques/Jaška vrátí do restaurace, spatří tančit Ritu s Borisem. Vyprovokuje hádku, ale Rita se mezi oba muže postaví a zabrání tak střetu.

5. obraz

   Boris a Rita zůstávají sami a vyznávají si lásku.


2. DĚJSTVÍ

6. oobraz

   Jacques, nesnášející prohru, se opět snaží získat srdce Rity. Ta ho však odmítá a uniká.

7. obraz

   Jaška provokuje bandu k nové akci. Po krádeži všichni zmizí s kořistí v úkrytu.

8. obraz

   Mladí rybáři pracují na břehu moře. Přichází Rita a hledá Borise. Ten ji spolu se svými přáteli srdečně vítá. Rybáři pak diskrétně odcházejí, takže milenci zůstávají spolu sami. Ze svého úkrytu se však vynoří bandité a jsou rozhořčeni, že narazili na nežádoucí svědky. Vrhnou se tedy na Borise, který se brání přesile. Rita odbíhá pro pomoc a přivádí rybáře, kteří Borise zachraňují.

3. DĚJSTVÍ

9. obraz
 
   Jaškova banda se baví ve svém doupěti. Nečekaně sem vtrhne Boris se svými přáteli, pochytají bandity, ale Ljuska se včas ukryje.

10. obraz

   V lokálu restaurace se baví nepmani. Rita je myšlenkami u borise. Nenávidí atmosféru restaurace, musí však odtančit svá vystoupení.

11. obraz

   Rita se rozhodne navždy opustit Zlatý věk. Jaška jí však zastoupí cestu a domáhá se její lásky. Svědkyní výjevu je Ljuska. Slepá žárlivostí vytáhne nůž a vrhne se na Jašku. Ten ji probodne.

12. obraz

   Jaška je na útěku a jako rukojmí má Ritu. Je však přemožen a Rita osvobozena. Rita se šťastně shledává s Borisem.

 

Zlatý věk3.jpg
Zlatý věk2.jpg
Zlatý věk.jpg
Zlatý věk - Olga Suvorova.jpg
Zlatý věk - Mariinsky.jpg
Zlatý věk7.jpg
Zlatý věk6.jpg
Zlatý věk5.jpg
Zlatý věk4.jpg
Zlatý věk3.jpg
Zlatý věk2.jpg
Zlatý věk.jpg

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one